Społeczna odpowiedzialność biznesu

ERASMUS +

COMMON LEARNING OUTCOMES FOR EUROPEAN MANAGERS IN CONSTRUCTION VI


Program: ERASMUS +
Akcja: Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk
Sektor: Partnerstw Strategicznych w Sektorze Szkolnictwa Wyższego
Tytuł projektu: COMMON LEARNING OUTCOMES FOR EUROPEAN MANAGERS IN CONSTRUCTION VI
Numer projektu: 2022-1-PL01-KA220-HED-000087357
Start: 01-12-2022
Koniec: 31-05-2025
Grant UE 400.000,00 EURO

Koordynator Projektu: Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska (PL)

Partnerzy:
Technische Universität Darmstadt (DE)
Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PL)
University of Ferrara (IT)
Gebze Technical University (TR)
Reykjavik University (IS)
Korporacja RADEX S.A. (PL)

Opis projektu:

Projekt odnosi się do priorytetów związanych z sektorem szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkoleń zawodowych, zakłada on poprawę szkoleń i materiałów dydaktycznych w dziedzinie zarządzania w budownictwie. Projekt odnosi się także do priorytetów horyzontalnych poprzez uproszczenie systemu rozpoznawania kwalifikacji zawodowych menedżerów budowlanych

Poprawa systemu edukacji personelu sektora budowlanego jest kluczowa, aby budownictwo mogło być zrównoważone oraz efektywne. Ze względu na rozwarstwienie ekonomiczne w UE istnieje zjawisko migracji inżynierów i menedżerów budowlanych w obrębie UE. Należy zapewnić im zunifikowany system kwalifikacji, rozpoznawania i certyfikacji umiejętności na terenie całej Unii.

Projekt zakłada powstanie sześciu nowych podręczników Biblioteki Menedżera Budowlanego. Podręczniki powstaną w sześciu językach (polski, angielski, niemiecki, włoski, turecki, islandzki) co pozwoli na wprowadzenie ich w wielu krajach oraz do systemów ECVET.

Planowane rezultaty projektu:

M33: DESIGN AND EXECUTION OF FACADES FOR CONSTRUCTION MANAGERS, Podręcznik dotyczący zarządzania projektowania i wykonywania elewacji. M34: DIGITAL TWIN IN CONSTRUCTION, Podręcznik dotyczący cyfrowych bliźniaków. M35: URBAN MINING IN CONSTRUCTION, Podręcznik dotyczący koncepcji górnictwa miejskiego i recyklingu materiałów budowlanych. M36: ENVIRONMENTAL IMPACTS OF EARTHQUAKES AND MINING FOR CONSTRUCTIONS MANAGERS, Podręcznik dotyczący zarządzania aspektami związanymi z trzęsieniami ziemi i szkodami górniczymi w budownictwie. M37: LOGISTICS IN CONSTRUCTION, Podręcznik dotyczący zagadnień logistycznych w budownictwie. M38: GREEN TECHNOLOGY FOR CONSTRUCTION MANAGERS, Podręcznik dotyczący nowoczesnych zielonych technologii. M39: TALENT MANAGEMENT AND FUTURE COMPETENCES OF CONSTRUCTION MANAGERS, Podręcznik dotyczący zagadnień nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi.

Strona projektu: https://www.cloemcvi.il.pw.edu.pl/

[ powrót na górę ]

Augmented Reality for Stone Cladding Safe Assembling Operation


Program: ERASMUS +
Akcja: Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk
Sektor: Partnerstw Strategicznych w Sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe
Tytuł projektu: Augmented Reality for Stone Cladding Safe Assembling Operation
Numer projektu: 2019-1-PL01-KA202-065001
Start: 01-11-2019
Koniec: 31-10-2021
Grant UE 299.709,00 EURO

Koordynator Projektu: Korporacja Radex S.A.

Partnerzy:
Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PL)
UNIVERSITAT DE VALENCIA (ES)
POLITECHNIKA WARSZAWSKA (PL)
UNIVERSIDAD DE GRANADA (ES)
TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT (DE)

Opis projektu:

Projekt ARSC - Wykorzystanie Augmented Reality do bezpiecznego montażu okładzin kamiennych wynika z potrzeby zapobiegania wypadkom na budowach. Upadki z wysokości są najczęstszymi przyczynami poważnych wypadków, często śmiertelnych, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Istnieje ogromna potrzeba podniesienia poziomu BHP. Celem projektu jest zmniejszenie liczby wypadków podczas budowy wysokich budynków, zwłaszcza podczas prac wznoszenia okładzin kamiennych. Aby osiągnąć ten cel, zostanie przygotowany system szkolenia przy wykorzystaniu technologii Augmented Reality (AR). Pomoże to instalatorom i inżynierom uzyskać dostęp do wszystkich potrzebnych informacji na temat BHP i wzbogacić wiedzę na temat technologii okładzin kamiennych.

Nowoczesny system szkoleniowy będzie wykorzystywał Augmented Reality, technologię, która jest ciągle ulepszana przez najbardziej wpływowe firmy na całym świecie. Stosowany m.in. w szkoleniach dla pilotów, kierowców F1 i personelu wojskowego można śmiało powiedzieć, że AR to przyszłość wysokiej jakości kształcenia i szkolenia zawodowego opartego na pracy. Projekt spełni założenia Europejskiej Dyrektywy 2001/45 / WE i Dyrektywy 89/391 / EWG.

Grupą docelową i potencjalnymi beneficjentami projektu są: inżynierowie budowlani, studenci i pracownicy budowlani, MŚP oraz uniwersytety techniczne.

Oczekuje się, że projekt poprawi modernizację i wzmocni systemy edukacji i szkoleń w odpowiedzi na główne wyzwania współczesnego świata (zatrudnienie, stabilność gospodarcza i wzrost, a także aktywny udział w życiu demokratycznym i wolnym rynku pracy).

Opracowywana w programie instrukcja, system szkoleniowy i oprogramowanie w rozszerzonej rzeczywistości będą zawierać najlepsze praktyki z różnych krajów europejskich w zakresie montażu okładzin kamiennych oraz serię ćwiczeń dla beneficjentów.

Rezultaty projektu ARSC, przygotowane na podstawie doświadczeń międzynarodowego partnerstwa, zwiększą możliwość mobilności pracowników budowlanych w całej UE. Pomoże im również pracować w środowisku wielokulturowym globalnych firm budowlanych. Projekt wzmocni współpracę między przemysłem a sektorem edukacji. ARSC będzie promować dostęp i uczenie się za pośrednictwem Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER), a wyniki projektu będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron w bibliotekach internetowych

Przewidywany czas trwania projektu wynosi 2 lata, ale jego wyniki będą dostępne dla beneficjentów po zakończeniu projektu. W partnerstwie bierze udział: Uniwersytetu w Walencji (UV), którego zespół ma duże doświadczenie w dziedzinie technologii AR, KORPORACJA RADEX S.A., która ma szeroką wiedzę i doświadczenie w budownictwie, zwłaszcza w zakresie wykonawstwa okładzin kamiennych oraz trzy uniwersytety: Uniwersytet w Darmstadt (DARM), Politechnika Warszawska (PW) i Uniwersytet w Granadzie (UGR), które to zapewnią wsparcie teoretyczne i dydaktyczne. Kolejny partner - Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PABM) - poprzez kontakty z innymi stowarzyszeniami i fundacjami, będzie odpowiedzialne za rozpowszechnianie i ocenę na najwyższym szczeblu europejskim.

Strategia rozpowszechniania zapewni wszystkim beneficjentom bezpłatny dostęp do informacji o projekcie i jego wynikach poprzez: publikacje w dokumentach i czasopismach budowlanych w Polsce, Niemczech, Hiszpanii i innych krajach UE, konferencje pokazujące wyniki projektu, spotkania z przedstawicielami branży, udział partnerów w budownictwie oraz konferencje menedżerskie, ulotki i broszury, strona internetowa projektu, profile oparte na platformie wyników projektów EPALE i Erasmus +, kontakt z innymi krajami UE w celu potencjalnego wykorzystania wyników projektu.

[ powrót na górę ]

COMMON LEARNING OUTCOMES FOR EUROPEAN MANAGERS IN CONSTRUCTION V


Program: ERASMUS +
Akcja: Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk
Sektor: Partnerstw Strategicznych w Sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe
Tytuł projektu: COMMON LEARNING OUTCOMES FOR EUROPEAN MANAGERS IN CONSTRUCTION V
Numer projektu: 2019-1-PL01-KA202-064996
Start: 01-12-2019
Koniec: 31-11-2021
Grant UE 294.590,00 EURO

Koordynator Projektu: Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska, PL

Partnerzy:
Technische Universität Darmstadt (DE)
Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PL)
Universitat Politecnica de Valencia (ES)
Association of Building Surveyors and Construction Experts (IE)
Korporacja RADEX S.A. (PL)

Opis projektu:

Projekt odnosi się do priorytetów związanych z sektorem kształcenia i szkoleń zawodowych, zakłada on poprawę szkoleń i materiałów dydaktycznych w dziedzinie zarządzania w budownictwie. Projekt odnosi się także do priorytetów horyzontalnych poprzez uproszczenie systemu rozpoznawania kwalifikacji zawodowych menedżerów budowlanych

Poprawa systemu edukacji personelu sektora budowlanego jest kluczowa, aby budownictwo mogło być zrównoważone oraz efektywne. Ze względu na rozwarstwienie ekonomiczne w UE istnieje zjawisko migracji inżynierów i menedżerów budowlanych w obrębie UE. Należy zapewnić im zunifikowany system kwalifikacji, rozpoznawania i certyfikacji umiejętności na terenie całej Unii.

Projekt zakłada powstanie sześciu nowych podręczników Biblioteki Menedżera Budowlanego. Podręczniki powstaną w czterech językach (polski, angielski, niemiecki, hiszpański) co pozwoli na wprowadzenie ich w wielu krajach oraz do systemów ECVET.

Planowane rezultaty projektu:

M26 - Mentoring i coaching w budownictwie, M27 - Aspekty archeologiczne i ochrony dziedzictwa w budownictwie, M28 - Przełomowe innowacje w zarządzaniu budową, M29 - Nowoczesna gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie, M30 - Przystępne budownictwo mieszkaniowe, M31 - Zrównoważony rozwój społeczny w budownictwie

Strona projektu: https://www.cloemcv.il.pw.edu.pl/

[ powrót na górę ]