Społeczna odpowiedzialność biznesu

Korporacja Radex S.A.

Informacja

Zgodnie z art. 500 §2 (z indeksem 1) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Korporacji Radex S.A. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000211683 udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia następujących spółek: KR Eko-Energia Sp. z o.o., Marywilska 34/No. 1 Sp. z o.o. (jako spółek przejmowanych) ze spółką "Korporacja Radex" S.A. (jako spółką przejmującą).

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK