Społeczna odpowiedzialność biznesu

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów

Warszawa, dn. 25 września 2020 r.

Sz. P.

___________

Akcjonariusz Korporacji Radex S.A.

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając w imieniu Korporacji Radex S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. J.S. Bacha 10 (02-743 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211683, NIP 521-32-93-690, wykonując obowiązek wynikający z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288, poz. 875 i poz. 1086 - dalej zwana "Ustawą") wzywam Państwa jako akcjonariuszy Korporacji Radex S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2020r.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazuję, iż Biuro Korporacji Radex S.A. przy ul. Marywilskiej 34 w Warszawie otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Millennium Dom Maklerski S.A. wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informuje, iż zgodnie z Ustawą:
a)wezwanie do złożenia dokumentów akcji (dalej zwane "Wezwaniem") jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie,
b) Spółka udostępnia informację o Wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania,
c) wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki,
d) złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi,
e) moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. i z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy,
f) dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

Jeżeli zgadzacie się Państwo, na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, prosimy o wskazanie Państwa adresu poczty elektronicznej na formularzu zgody wg wzoru załączonego do niniejszego pisma oraz odesłanie podpisanego dokumentu na adres Spółki.

Z poważaniem

Zarząd Korporacji Radex S.A.

Załączniki: Formularz zgody na komunikację elektroniczną.

[ powrót na górę ]